Перейти до панелі інструментів
миллениум

Психолог – персонолог, експерт – фізіогноміст міжнародного рівня, профайлер – експерт у галузі поведінкового аналізу.
Практичний психолог-персонолог, бізнес-консультант та бізнес-тренер, супервізор унікального міжнародного «Центру вивчення особистості» (www.cil.in.ua), Експерт телешоу “Інтуїція” на “Новому каналі”, м. Київ.
Розробник штучного інтелекту щодо детекції брехні; Учасник багатьох телевізійних програм з наукової та практичної фізіогноміки та персонології (вивчення особистості). Брала участь у низці проектів на ТБ: «Паралельний світ», «Неймовірно, але факт», новин, авторських інтерв’ю на каналах “Новий канал”, “СТБ”, “Інтернет-канал”, “ТВі”, “1+1”; Вела авторський проект у програмі «Сніданок» на 1+1 у прямому ефірі – аналіз та підбір професій; Канал “Інтер”, 5-й канал, ICTV, МЕГА, К1, тощо. Експерт багатосерійного історичного проекту «Скарби» на телеканалі МЕГА (проект каналу Інтер), тощо.
Практикуючий експерт низки провідних міжнародних компаній та організацій у галузі підбору персоналу та безпеки компаній.
Статті у провідних виданнях країни: «Домівка», «Влада грошей», «Cosmopolitan», «Kiev-post»;
Член журі «Битви екстрасенсів 5-го сезону. Діти».
Назараз, веде колонку з науково-практичної фізіогноміки та профайлінгу у відомому українському виданні «Жінка».

Досвід роботи 22 роки.

Хобі художник – 2 роки.

Створено протягом 2 років (воєнний час 2022—2023рр) більш ніж 150 робіт олією на полотні. Ексклюзивний художник галереї “Коронадо” (США); Проведено персональну виставку у галереї КОНСХУ «Митець», персональну виставку у музеї Марії Заньковецької, має постійну персональну виставку у галереї «Митець», Малий Зал. Учасник колективної виставки «Я Українка: продовження». Співпрацює із міжнародним продюсерським центром Бойко, галереєю «Глобус».

Зв’язатись зі мною:

www.magic-Alice.art
м.Київ, Україна, вул. Велика Васильківська,12
+38(095)0441127;
+38(068)9623870.

Psychologist – personologist, expert – physiognomist of international level, profiler – expert in the field of behavioral analysis.
Practical psychologist-personologist, business consultant and business coach, supervisor of the unique international «Center for the Study of Personality» (www.cil.in.ua),
Expert of the TV show «Intuition» on the «New Channel», Kiev.
Developer of an artificial intelligence;
Participant of many television programs on scientific and practical physiognomy and personology (study of Personality). Took part in a number of projects on TV: «Parallel World», «Unbelievable, but true», news, author’s interviews on the channels «New Channel», «STB», «Internet Channel», «TVi», «1 + 1»; Led the author’s project in the program «Snidanok» on “1 + 1” live – analysis and selection of professions; “Inter channel”, “5th channel”, “ICTV”, “MEGA”, “K1”, etc. Expert of the multi-part historical project «Skarby», on the MEGA TV channel (project of the “Inter channel”).
Practicing expert of a number of leading international companies and organizations in the field of recruitment and company security.
Have an articles in the country’s leading publications: “Hearth”, “Power of money”, “Cosmopolitan”, “Kiev-post”, etc;
Member of the jury of “The Battle of psychics”, season 5. Children».
Now, writes a column on scientific and practical physiognomy and profiling in the famous Ukrainians magazine “Women”.

Work experience 22 years

Hobby artist – 2 years.

Created during 2 years (in military time 2022-2023) more then 150 work oil on canvas. Exclusive artist of the “Coronado Gallery” (USA); Carried out personal exhibition at the government gallery «Mytets» in Kiev, a personal exhibition at the Museum of Maria Zankovetska, a personal permanent exhibition at the gallery «Mytets», Little Hall. Participant of the collective exhibition «I am Ukrainian: continue». Collaborate with the international production center Boyko, gallery «Globus».

Contact me:

www.magic-Alice.art
Gallery “Mytets” Kiev, Ukraine, Velyka Vasilkivska, str.12
+38(095)0441127;
+38(068)9623870.

Зв'яжіться з нами

Наші менеджера проконсультують вас за всіма питаннями